Prevádzkovateľ: DAVEX - SK s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Brezová 65, 010 08 Žilina-Rosinky, IČO: 363 84 593, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11514/L

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Účel spracúvania: Informovanie zamestnancov, obchodných a iných partnerov o kontaktných údajoch prevádzkovateľa v súvislosti s vykonávaním jeho podnikateľskej činnosti

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Riadny a efektívny výkon podnikateľských činností prevádzkovateľa

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Zamestnanci, Obchodní a iní partneri, Fyzické osoby

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom (OÚ), právo na opravu OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na obmedzenie spracúvania OÚ, právo na prenosnosť OÚ, právo namietať spracúvanie OÚ, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní OÚ vrátane profilovaniaprávo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na web-e prevádzkovateľa

Davex logo biele
Hlavné aktivity na našich 3 strediskách na Slovensku

Stredisko Žilina Grafická príprava, výroba štočkov a sleevov

 • Brezová 65, 010 01 Žilina

 • Príjem zákaziek a zákaznícky servis: 0903 527 764

 • Grafická príprava: 041/ 5000 195, 0910 903 490

 • Výroba a expedícia štočkov: 0910 903 440

 • Výroba pečiatok: 0903 527 761

 • Ekonomické oddelenie: 041/ 56 52 093

Stredisko Ružomberok Grafická príprava, výroba štočkov

 • ul. Za starým cintorínom 3749, 034 01 Ružomberok

 • Príjem zákaziek a zákaznícky servis:
  044/ 4342071, 0903 556 113

 • Grafická príprava: 044/ 4342071, 0903 556 113

 • Výroba a expedícia štočkov: 044/ 4342071, 0903 556 113

 • Výroba pečiatok: 044/ 4342071, 0903 556 113

Stredisko Snina Grafická príprava, výroba reklamných tabúľ, vizitiek

 • Staničná 1026/9, 069 01 SNINA

 • Príjem zákaziek a zákaznícky servis:
  057/762 25 61 , 0910 903 510

 • Grafická príprava: 057/762 25 61, 0910 903 510

 • Výroba reklamných tabúľ na rezacom plotri, vizitiek:
  057/762 25 61, 0917 356 960, 0910 903 510

 • Výroba pečiatok: 0917 356 960, 0910 903 510